این دسته بندی برای گزارشی از آمار ایران ایجاد شده است